Trường Tiểu học Ngọc Hồi mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2018
Thứ sáu, 30/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 392

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH NĂM HỌC 2016 – 2017

NỘI DUNG

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

 


          Năm học 2016 - 2017 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII; Năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 – 2021; Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm đưa giáo dục và đào tạo Thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

          Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày12 tháng 8 năm 2014 của Thành uỷ và Thông tri số 34-TT/QU ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Quận uỷ về tiếp tục đổi mới Công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân và kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân quận về phát động phong trào thi đua năm 2016 với khẩu hiệu hành động của thành phố “Đổi mới – Hiệu quả và phát triển”. Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động (CBNGNLB) toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể của đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu với khẩu hiệu hành động của thành phố “Đổi mới – Hiệu quả và phát triển”. Tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt – HoHHHHhhhhhHHHHọc tốt”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, quán triệt đầy đủ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của năm học, với trọng tâm là: Tập trung đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy – học tập, phương pháp kiểm tra – đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ; giáo dục chuyên nghiệp – đại học chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, ý chí khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, đào tạo phải gắn với doanh nghiệp, với thị trường, nâng cao khả năng thực hành của học sinh, sinh viên.
  2. Triển khai phong trào thi đua yêu nước phải gắn với đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm; Ứng dụng khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả góp phần phát triển văn hoá xã hội quận và thành phố. Tiếp tục đổi mới nội dung phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với quán triệt và thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà giáo, người lao động góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh; đồng thời phong trào thi đua phải gắn kết với các cuộc vận động lớn của ngành, của đoàn thể phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục trong các cơ sở giáo dục và nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc để nêu gương và lan tỏa trong ngành, trong xã hội.
  3. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Vì Thành phố văn minh -  sạch đẹp – an toàn” và “Cả thành phố chung sức xây dựng Nông thôn mới” mà trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố”, “Hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; củng cố và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; công tác xóa mù chữ cho người lớn và chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học; tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, giáo dục có yếu tố nước ngoài.
  4. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Đế án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên thành phố, đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho ngành, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp; Tiếp tục triển khai bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên các bậc học theo phương thức đào tạo trong và ngoài nước; thường xuyên thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp. Tăng cường chỉ đạo việc chủ động tham gia xây dựng quy chế hoạt động, quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người Lao động; thực hiện tốt việc xây dựng và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ, góp phần xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững.
  5. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các đơn vị giáo dục, trường học và các Cụm thi đua. Tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các nhà giáo, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị, trường học thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 -2017.

Với sự quan tâm, chăm sóc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Bình, Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động trong Ngành nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và phát triển thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm học 2016 – 2017, thiết thực góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của thành phố nói chung và quận Tân Bình nói riêng. Tích cực xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

 

 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH

 

Tin cùng chuyên mục

86